Vedtægter

Vedtægter for Fregat Lauget af 1960:

Vedtaget på generalforsamling den 20. november 2024.


§1.
Laugets formål er at støtte arbejdet for Fregatten Jylland's vedligeholdelse og historisk formidling.

Lauget skal desuden medvirke til festligholdelse af fregattens mindedage, samt på landsplan arbejde for at udbrede kendskabet og interessen for Fregatten Jylland.

§2.
Som medlemmer kan optages personer, som har interesse i at medvirke til udbredelse af kendskabet til Fregatten Jylland.

De pågældende skal erklære sig positivt indstillet til formålsparagraffen. Optagelse sker efter anmodning til bestyrelsen og efter dennes godkendelse.

§3.
Ved optagelse betales et engangsbeløb, som fastsættes af generalforsamlingen, hvorefter laugsbrev udfærdiges og tilstilles de pågældende. Derefter betales et årligt kontingent som fastsættes af generalforsamlingen.

§4.
Bestyrelsen består af fem medlemmer og konstituerer sig selv med oldermand, kasserer og sekretær. De vælges for to år ad gangen. I lige år vælges tre medlemmer, og i ulige år vælges to medlemmer.Generalforsamlingen vælger desuden en revisor ligeledes for to år ad gangen.

§5.
Generalforsamlingen, der normalt holdes 20. november, indvarsles mindst 10 dage forud.

Dagsorden omfatter følgende punkter:

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Fremlæggelse af revideret regnskab.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af bestyrelse m.v.
Eventuelt

På lige årstal vælges tre medlemmer, samt revisor. På ulige årstal vælges to medlemmer.

§6.
Ændringer i laugets love kan kun vedtages på generalforsamlingen. Her kan gyldig beslutning træffes med almindelig stemmeflerhed uanset fremmødet af medlemmer. Forslag til ændring af love skal fremgå af den udsendte indvarslings-dagsorden.

§7.
Laugets opløsning kan kun ske ved almindelig stemmeflerhed. Forslaget skal fremsættes på en ordinær generalforsamling. Endelig opløsning kan kun foretages på en ekstraordinær generalforsamling, som afholdes indenfor seks måneder, efter den generalforsamling, hvor forslaget har været fremsat.

§8.
Ved eventuel opløsning tilfalder laugets midler (kontante som af anden beskaffenhed) den selvejende institution Fregatten Jylland eller Ebeltoft Museumsforening. Den opløsende generalforsamling har myndigheden.